Privacy

Privacy statement Een plek om te Zijn
Dit privacy-statement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens door Een plek om
te Zijn. Omdat Een plek om te Zijn een maatschappelijk onderdeel is van nh coaching & advies, is het
raadzaam ook dat privacy statement te raadplegen.
Dit kan via www.nh-coachingenadvies.nl/contact.

 

Welke gegevens worden vastgelegd / verwerkt
Een plek om te Zijn kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten zoals een themabijeenkomst of workshop en/of omdat u deze zelf verstrekt bij het invullen
van een contactformulier of tijdens het aanvragen van een 1-op-1 gesprek.
De gegevens die dan worden verwerkt zijn:
Uw voor- en achternaam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres
Uw bankrekeningnummer ingeval van een factuur

 

Ingeval van individuele gesprekken, zijn de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk, behalve als
iemand een gevaar is voor zichzelf of omgeving, of zichzelf of anderen schade berokkent of aangeeft
dat te gaan doen.

Voor wat u deelt in een workshop of themabijeenkomst wordt aan de deelnemers gevraagd of zij
hier vertrouwelijk mee om willen gaan. Wij kunnen dit niet garanderen.

Voor wat u deelt in groepsverband of met anderen die u ontmoet tijdens uw aanwezigheid op een
inloopochtend kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden. Onze tip is met diegene(n)
bespreekbaar te maken hoe u graag wilt dat er met wat u deelt wordt omgegaan.

 

Waarom zijn deze gegevens nodig
Een plek om te zijn verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • Telefonisch, per mail of post contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt.
 • Contact met u op te kunnen nemen vooraf, tijdens of na afloop van uitvoeren van een met u of
  uw werkgever gesloten overeenkomst van opdracht.
 • U waar zinvol en gewenst op de hoogte te kunnen houden van activiteiten en van nieuws over
  Een plek om te Zijn.
 • N.B. de facturering voor themabijeenkomsten en workhops gaat via nh coaching & advies.
  Daarom worden daar ook in deze alinea genoemde gegevens vastgelegd om de financiële
  administratie te kunnen beheren volgens financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard
Een plek om te Zijn en nh coaching & advies bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
Uw persoonsgegevens worden vernietigd zodra we deze niet meer nodig hebben voor de doelen
waarvoor ze verzameld waren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een b.v.
financiële en fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden de gegevens zeven jaar bewaard.

 

Delen met anderen
Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van
een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Een plek om te Zijn en nh coaching & advies verkopen uw persoonsgegevens niet aan derde partijen.
Wel maken we gebruik van IT-systemen van leveranciers waarop onze documenten in de clowd
staan, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw
persoonsgegevens worden verwerkt. Deze derde partijen voldoen aan goede waarborgen op het
gebied van privacy en beveiliging.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Een plek om te Zijn of naar nh coaching &
advies. In beide gevallen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek gereageerd
worden.
Verder kunt u zich uitschrijven voor nieuwsbrieven. In of bij iedere nieuwsbrief hebben wij een
mogelijkheid opgenomen om u uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. U kunt ook een
e-mail sturen naar info@eenplekomtezijn.com om u uit te schrijven.

 

Op onze website staan links naar websites van derden
Op onze website staan links naar websites van derde partijen. Wij adviseren het Privacy Statement te
lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen
voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Beveiligen
Een plek om te Zijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website eenplekomtezijn.com maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat
om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Meer informatie of vragen
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem
dan contact met:

Een plek om te Zijn
Contactpersoon: Nynke Hovinga
Postadres: Hooiweg 216 – 9765 EN – Paterswolde
Vestigingsadres: idem als postadres
Telefoon: 06 – 45 238 371
E-mailadres: info@eenplekomtezijn.com

Homepage

 

Wijzigingen Privacy Statement
Een plek om te Zijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy
Statement. Het statement is daarom voorzien van een datum onder aan dit statement. Controleer
daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.

Versie: 3 december 2018